کار سنجی چیست؟

هرکجا کاري انجام شود کارگري باشد و کارفرمايي مرئوسي باشد و رئيسي اندازه گيري کار نيز به طريقي جاي خود را باز مي کند. ضرورت کارسنجي ... ادامه مطلب