مباحث نوین در مدیریت 1

در هزاره سوم  سازمان هایی میتوانند به حیات خود ادامه دهند که دارای مدیرانی چابک باشند. مدیران چابک دارای نگرش مثبت نسبت به منابع وامکانات موجود ... ادامه مطلب