ساختمان مرکزی مایکروسافت

دفتر اصلی مایکروسافت شبیه به دفترهای چندطبقه شرکت‌های چندملیتی نیست، بلکه بیشتر به شهر کوچکی که شبکه‌ی حمل‌و‌نقل، مرکز خرید و خانه‌های درختی و یک دریاچه ... ادامه مطلب