هوشمندی کسب و کار چه خصوصیات و ابزارهایی دارد؟


عصر رشد و پیشرفت و فناوری ارتباطات و اطلاعات

دانایی محوری و مغزافزاری

وجود تغییرات سریع در محیط

فناوری

مشتریان

ارباب رجوع

رقبا

همکاران

محصولات و خدمات

که همگی نیروهایی هستند که بر سازمان اثر می گذارند و نیاز به برتری را موجب می شوند.

بازارها تقاضا برای نوآوری ها، هم از سوی شرکت های کوچک و متوسط و هم از سوی صنایع بزرگ رو به افزایش است.

رقابت در دنیای کسب و کار پرشتاب امروز به طور فزاینده ای مشکل گردیده است.

به منظور بقا و کامیابی باید یاد گرفت و به تغییرات مرتبط با کسب و کار خود واکنش سریع نشان داد.

شرکت های کوچک و متوسط با به کارگیری فناوری های نوین، گستره وسیعی از قابلیت ها را به منظور بهبود رقابت پذیری خود فراهم می آورند.

مدیریت اثربخش سازمان ها با بکارگیری ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات

اما امروزه با تولد فناوری های نوین دیگر نگرانی های گذشته وجود ندارد.

برای موفقیت نیازمند دسترسی سریع و آسان به دانش درباره مشتریان، امور داخلی سازمان ها، شرایط بازار خارجی و سالم بودن فعالیت های تجاریشان هستند و مدیران عالی سازمان ها به اطلاعات کوتاه و خلاصه نیاز دارند.

در نتیجه باید اطلاعات چندین بار قالب بندی، خلاصه و سپس گزارش شود.

به کمکه و وظیفه تحلیل، تهیه راهبرد و پیش بینی اطلاعات را خودکار و نظامند کرده تا تصمیمات بهتری اخذ گردد.

تغییر و تحول و دگرگونی های محیطی از عوامل اصلی حرکت سازمان ها به سمت دانش و فناوری های جدید بوده است.

یک عضو موثر از جامعه جهانی، خود را همسو با این تغییرات و دگرگونی ها نکنند، بدون شک شکست خواهند خورد.

هوشمندی کسب و کار


اصطلاح هوشمندی کسب و کار (Business Intelligence) برای اولین بار در سال ۱۹۸۹ توسط یکی از پژوهشگران گروه گارتنر به نام هوارد درسنر مطرح گردید.

مجموعه ای از مفاهیم و روش ها به منظور توسعه تصمیم گیری های تجاری از طریق سیستم های پشتیبانی مبتنی بر واقعیت معرفی کرد.

سازمانها را یکپارچه و منسجم می کند و از طریق تشکیل پایگاه داده تحلیلی.

باروش ها و برنامه های کاربردی می تواند گزارش های تحلیلی و چند بعدی را برای تصمیم گیری مدیران سازمان ها فراهم کند.

در دوران معاصر،دریافت اطلاعات مفید در زمان درست به طرز چشمگیری با اهمیت شده است.

زمانی که مدیران برای اتخاذ تصمیمات تجاری اختصاص می دهند، شدیدا کاهش یافته است.

رقابت های تنگاتنگ در کسب و کارها را ملزم به اتخاذ تصمیمات هوشمندانه ای کرده است .

مبتنی بر داده های اولیه کسب و کار است و این تصمیمات باید هر چه سریعتر گرفته شوند.

دانشدر تصمیم گیری های راهبردی سازمان و جهت دهی به فعالیت های کسب و کار و همچنین پیش بینی محیط رقابتی استفاده می شود.

ورود به کسب و کار

به شرکت ها در بازار سهام، تغییر رفتار مشتریان و الگوهای مصرف، اولویت های مشتریان، توانایی ها و در نهایت وضعیت شرکت را بررسی میکند

به مدیران برای ارائه پاسخ به تغییرات محیطی کمک کرده و این امکان را برای سازمان ایجاد میکند تا ثبات و پایداری بیشتری داشته باشد.

فرآیند تصمیم گیری مبتنی بر اطلاعات را جایگزین قضاوت شهودی و تصمیم گیری مبتنی بر حدس و گمان کنند.

برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی : مفاهیم و پیش نیازها + نقشه ذهنی


این سیستم ها با تنوع و کاربردهای متنوع می توانند مدیران و ذینفعان سازمان را در جهت اخذ تصمیمات اثربخش و به هنگام یاری نمایند.

از طرف مدیران ارشد سازمانی مورد حمایت و در سرتاسر سازمان توسعه یابد.

بدون تردید حمایت مدیران از هوشمندی کسب و کار بر افزایش کارایی آن و پویایی سازمان خواهد افزود.

جستجوی زیادی در زیرساخت برای کارایی هوش تجاری.

می توان گفت به دلیل اهمیت فوق العاده ای که این فاکتور دارد.

بیشترین تلاش سازمان ها برای ایجاد بستر مناسب هوشمندی کسب و کار در راستای بهبود وضعیت زیرساخت های تکنیکی آن بوده است.

3,452 دیدگاه