اثربخشی منابع مالی برای دست‌یابی اهداف سازمانی

دربرگیرنده چگونگی افزایش سرمایه و نحوه تخصیص آن است (به عنوان مثال بودجه بندی سرمایه‌ای).

این امر تنها مختص بودجه بندی منابع بلند مدت نیست؛ بلکه منابع کوتاه مدت مانند دارایی‌های جاری را نیز در بر می‌گیرد.

همچنین با سیاست توزیع سود سهامداران نیز مرتبط است.

تعریف :


مدیریت منابع و مصارف به صورت کارا و اثربخش است

هدف :

افزایش ارزش شرکت و در نتیجه افزایش ثروت سهامداران می‌باشد.

جایگاه:

فارغ التحصیلان این رشته با تسلط به مباحث تئوری در زمینه های مختلفی

همچون سرمایه‌گذاری و بانکداری و بیمه و مدیریت ریسک و مهندسی تأمین Financial و اعتباری و … می‌تواند .

سازمانی ازجمله معاونت مالی (در مفهوم جدید آن)

معاونت سرمایه‌گذاری

تأمین مالی و ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها

شرکتهای سرمایه‌گذاری

بورس اوراق بهادار

غیره مشغول بکار شوند.

این رشته در حال حاضر دارای آینده شغلی بسیار مناسبی می‌باشد.

وظایف مدیر مالی


مدیر مالی در هر سازمان سه وظیفه اصلی دارد که وظایف دیگر حول این سه وظیفه می‌گردند.تصمیمات مبتنی بر:

سرمایه‌گذاری
تأمین مالی
سیاست تقسیم سود


ترکیب بهینه سه مورد گفته شده در صورتی که همسو با هدف سازمان انجام شوند.

حداکثر کردن ارزش شرکت و در نتیجه حداکثر کردن ثروت سهامداران می‌شود، همان هدفی که به دنبال دستیابی به آن است.

3,612 دیدگاه