: قسمت اول


در قرآن مي فرمايد : اي انسانها در همه امور تفکر کنيد يا مي فرمايد :

اگر ما قران را بر کوه نازل مي کرديم مشاهده مي کردي که از ترس خدا خاشع ومتلاشي مي گشت و اين مثال را براي مردم بيان مي کنيم تا شايد که اهل فکرت شوند.

پيامبر اسلام (ص ) مي فرمايد:

با کم هزينه ترين روشها عاليترين سود و ثمرات را به بار خواهد آورد.

تمامي مشکلات جوامع اسلامي به سرعت حل وفصل خواهد شد

قران بعنوان کتاب مرجع و راهنما اساسي ترين مبناي رفع نياز روز هر جامعه مورد مطالعه و تحقيق قرار خواهد گرفت

کرامت بخشيدن به متقين و موحدين و مسلمين و تمامي انسانهاي عالم است

فرهنگ اسلامي به ما مي گويد

“الهي لاتکلني الي نفسي طريقه عينا ابدا ________خداوند حتي به اندازه ي يک چشم بر هم زدن مرا به خودم وا مگذار .

حق تعالي در قران مي فرمايد در همه امورتان مشورت نماييد يعني فردي تصميم نگيريد

ژاپني ها به منظورنقص فردي بيشتر تمايل دارند جمعي فکر کنند.فلسفه مديريت مشاركتي

– نياز انسان به احترام و برابري و اظهار مديران بدليل محدوديت وقت و تخصص از بسياري از فعاليتها و مسائل تخصصي كوچك و بزرگ سازمان بي اطلاع هستند

حضرت علي (ع) مي فرمايند:

كسي كه استبداد راي داشته باشد هلاك خواهد شد و كسي كه با مردم مشورت نمايد در عقل هاي آنها شريك شده است

هدايت به بهترين تصميم با داشتن نظرات بيشتر

در قران كريم نيز خداوند مي فرمايد:

فبشر عبادالذين بستمعون القول فيتبعون احسنهاي پيامبر بشارت ده بندگاني را كه گفتارهاي مختلف را مي شنود و از بهترين آنها تبعيت مي كنند..امر به معروف و نهي از منكر

خداوند متعال در قرآن كريم مي بايد از شما گروهي پديد آيد كه دعوت كننده به خير و خوبيها باشند و به كارهاي پسنديده فرمان مي دهند و از كارهاي ناپسند باز مي دارند و اينان، آري تنها چنين كساني به خوشبختي و رستگاري مي رسند.

– بهبود روابط انساني بين مديريت و كاركنان


کارسنجي هرکجا کاري انجام شود کارگري باشد و کارفرمايي مرئوسي باشد و رئيسي اندازه گيري کار نيز به طريقي جاي خود را باز مي کند.

ضرورت کارسنجي بيشتر از اين نظر است که معياري براي کنترل به دست مي دهد.

به قول يکي از صاحب نظران

مديريت علمي

چيزي غير از اندازه گيري و کنترل نيست.

تعريف کارسنجي

کارسنجي يکي از تکنيکهاي مطالعه کار است که به منظور افزايش ثمربخشي سازماني انجام مي‎شود و عبارت است :

از به کارگيري روشهايي براي تعيين زمان انجام کار معين به وسيله يک فرد واجد شرايط در سطحي قابل قبول.

فوائد کارسنجي :

پایین آمدن هزينه ی توليد و قيمت تمام شده کالا

ارائه سرويس بهتر به مشتريان و ارباب رجوع

کمک به برآورد قيمت کالاها يا خدمات و برآورد

بهبود روابط کاروافزايش کارايي تسهيل زمانبندي عمليات و برنامه ريزي توليد


ايجاد مبنايي براي پرداختهاي تشويقي به کارکنان در مورد روش ساده شده

بايستي آموزش کافي به کارکنان داده شود تا بتوانند روش اصلاح شده را به درستي به کار ببرند.

فن بررسي حرکات

حذف حرکات زائد

تقليل خستگي ناشي از حرکات اضافي

برطرف کردن نقايص و نارساييهاي محيط فيزيکي کار (از قبيل نور ناکافي_ رطوبت و حرارت نامناسب و غيره)

انتخاب کار مورد نظر

انتخاب فردي که در نظر است کارش مورد بررسي قرار گيرد.

بررسي حرکات فرد در حين انجام کار, به دفعات و ثبت آنها

تعيين زمان حرکت هر يک از حرکات

تجزيه و تحليل حرکات انجام شده با طرح سوالاتي درباره چرايي, چگونگي و توالي روشهاي اندازه گيري

الف) روش استفاده از سوابق گذشته

اين روش يکي از ساده ترين روشهاي کارسنجي است که به نسبت سادگيش از دقت کمتري برخوردار است. مبناي کار در اين روش

اطلاعات بدست آمده از نحوه عملکرد و انجام کار در گذشته است.

در اين روش سوابق و اطلاعات مربوط به گذشته

مبناي کارسنجي فرض مي شود و با توجه به حجم کار موجود

نسبت به پيش بيني مدت زمان لازم و تعداد نيروي انساني مورد نياز براي انجام کارها اقدام گردد.

مراحل روش استفاده از سوابق گذشته

تعيين کار مورد نظر جهت اندازه گيريتوجيه کارکنان در مورد روش گزارش گيري

جلب همکاران آنان تهيه فرمهاي مربوط به جمع آوري اطلاعات (ليست وظايف)

توزيع فرمها و جمع آوري آنها پس از استخراج اطلاعات از فرمها

تعيين واحد زمان انجام کار با توجه به نوع و ماهيت کار

تعيين حجم کار انجام شده در واحد زماني محاسبه واحد زمان کار

تعديل و تصحيح آن و انتخاب استاندارد نهايي

ج) روش نمونه گيري

روش نمونه گيري يکي از روشهاي آماري کارسنجي است.

فلسفه اين روش اين است که مي توان کار کارکنان را به طور تصادفي در فواصلي مورد مشاهده قرار داد

عملکرد نمونه را نسبت به کل تعميم داد.

مراحل روش نمونه گيري عبارتند از:

تعيين کار مورد نظر جهت اندازه گيريآماده سازي وسايل کارمشاهده کار به طور تصادفي و به دفعات مکرر

ثبت نتايج مشاهدات

قسمت شدن نتيجه ی حاصل شده

بر تعداد دفعات مشاهده

حذف واصلاح ارقام بدست آمده برای نزديک کردن آن به واقعيت (با توجه به درصدهاي مربوط به اضافات مجاز)تعيين استاندارد

د) روش عناصر از پيش تعيين شده

روش از پيش تعيين شده مبتني بر کارهاي مختلف

اجزاء همانند و حرکات مشابهي وجود دارند که زمان لازم جهت انجام آنها را مي توان از قبل تعيين کرد و بر زمان ساير اجزاي کار افزود و زمان استاندارد کلي کار را بدست آورد.

– مراحل روش عناصر از پيش تعيين شده

تعيين کار مورد نظر جهت اندازه گيري

مشاهده عمليات و حرکات اصلي لازم براي انجام کار

حذف حرکات زائد و ساده سازي روش

تعيين زمان انجام حرکات مورد نياز از جداول مربوطه

لغو در نظر گرفتن اضافات زمان مجاز

تعيين استاندارد نهايي انجام کار

ه) روش زمان سنجي

روش زمان سنجي يکي از روشهاي دقيق و علمي کارسنجي است.

در اين روش کار را به اجزايي تقسيم مي کنند

زمان انجام هر يک از اجزا را به طور دقيق و با کرونومتر (ساعت مندرج تا يک صدم دقيقه) اندازه مي گيرند.

حسن اين روش اين است که هزينه آن نسبتاً کم و دقتش زياد است و استاندارد واقعي تري را بدست مي دهد


– مجموعه‌اي از فعاليت‌هايا متعامل وروديها به خروجيها تبديل مي‌كند.

فرآيندها در سازمان عمومأ برنامه‌ريزي مي‌شوند و تحت شرايط كنترل شده به اجرا در‌مي‌آيند تا ارزش‌افزوده ايجاد شود.

-استفاده از منابـع در جهت كسب توانايي براي تبديل داده ها به دریافتها عمل مي‌كند مي‌توان بعنوان يك فرايند در نظر گرفت.

هر سازماني براي عملكرد مؤثّرتر بايد تعدادي فرآيند مرتبط باهم و مؤثّر برهم را تعيين و مديريت نمايد.

شناسايي و مديريت فرآيندهاي بكارگرفته شده در يك سازمان و به ويژه تعامل ميان اين فرآيندها به شكل سيستماتيك رويكرد فرآيندي ناميده مي شود.

4,368 دیدگاه